Adam Stefan Sapieha - Książę Niezłomny

ks.kard.A.S.Sapieha Kardynał Adam Stefan Sapieha urodził się 14 V 1867 r. w Krasiczynie.
Był zasłużonym działaczem społecznym, filantropem i wychowawcą narodu, wielkim patriotą i działaczem niepodległościowym przed pierwszą, w okresie drugiej i po drugiej wojnie światowej.
W 1946 r. mianowany kardynałem.
Zmarł w Krakowie 23 VII 1951 r., został pochowany na Wawelu.

"Pozostanie wśród nas duchem swych czynów, bo te czyny żyją i wywołują go przed oblicze stęsknionego narodu, który łaknie wspaniałych wzorów życia, który w każdym wieku musi mieć swych wielkich mężów, obrazy godnego życia..."

Stefan kard. Wyszyński, 1951"... Przecież był wielkim synem swojej ojczyzny; stanowczym w trudnych momentach, odważnym ponad miarę jakiejkolwiek przeciętności, niezwykłym synem swojej ojczyzny , niezwykłym mężem dziejów i Polski..."

z przemówienia arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły po odsłonięciu pomnika Sapiehy, Kraków 1976


INGRESY KSIĘCIA A. S. SAPIEHY

W drugą niedzielę Wielkiego Postu (3 marca) 1912 r. nowo mianowany biskup krakowski książę A. S. Sapieha odbył uroczysty ingres do prastarej katedry wawelskiej. Obejmował on we władanie przedziwną świątynię, będącą nie tylko skarbnicą znakomitych dzieł sztuki, miejscem kultu religijnego, lecz także żywym kamieniem ojczystej historii, przemawiającej do wiernych każdym szczegółem swego wnętrza. Zdawał sobie jasno sprawę, że krakowska katedra, stróż relikwii kościelnych i pamiątek dziejowych jest pierwszą świątynią Polski, strzegącą prochów królewskich, widomego symbolu trwałości narodowego bytu. Ta katedra była świadkiem wielu wydarzeń, a wśród nich trzech ingresów Sapiehy:

- biskupiego - 3 marca 1912 r.
- arcybiskupiego - 17 stycznia 1926 r.
- kardynalskiego - 21 kwietnia 1946 r.

14 maja - rocznica urodzin księcia metropolity A. S. Sapiehy

Co roku obchodzimy uroczyście rocznicę urodzin, założyciela naszej parafii i patrona Katolickiego Domu Kultury, ks. kard. Adama Stefana Sapiehy, wybitnego męża stanu, wielkiego pasterza, patrioty i dobroczyńcy, założyciela naszej parafii.

Z tej okazji Katolicki Dom Kultury corocznie organizuje Sapieżyńskie Dni Kultury.

W programie m. in. koncerty, wystawy, film, loteria fantowa, występy dzieci i młodzieży oraz uroczysta Msza Św., na którą zapraszamy wszystkich parafian, uczestników zajęć wraz z rodzinami, dobroczyńców i osoby życzliwe jego działalności.

Msza św. o spokój jego duszy i wyniesienie go do chwały niebios odbywa się w dzień urodzin, 14 maja, o godz. 18oo.

Po Mszy św. w auli Domu Parafialnego odbywa się spotkanie poświęcone wspomnieniu o tej wybitnej postaci oraz wyświetlany jest film dokumentalny.

    Galeria zdjęć z tej uroczystości - Z A P R A S Z A M Y    Kalendarium życia - tekst za Tygodnikiem Powszechnym

    Biografia - tekst ze strony www.krasiczyn.com.pl

    Słowo o Księciu Niezłomnym - opracowanie Piotra Boronia

    Bój o Wawel - tekst Adama Suwarta za Przewodnikiem KatolickimAdam Stefan Stanisław Bonifacy Józef Sapieha
(ur. 14 maja 1867 w Krasiczynie, zm. 23 lipca 1951 w Krakowie)
- książę, kardynał, arcybiskup krakowski.

Był synem Adama Stanisława i Jadwigi z Sanguszków.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1893 r. z rąk sufragana lwowskiego Jana Puzyny (późniejszego kardynała arcybiskupa krakowskiego, którego bezpośrednim sukcesorem został A.S. Sapieha) w kaplicy seminaryjnej we Lwowie. W
1896 uzyskał stopień doktora obojga praw na Uniwersytecie Laterańskim.
W 1905 został powołany do Rzymu na szambelana papieskiego, gdzie pełnił także funkcje doradcze w sprawach Kościoła Polskiego na terenie zaborów. Była to realizacja pomysłu lwowskiego arcybiskupa ormiańskiego Józefa Teodorowicza (z którym Sapiehę łączyła wieloletnia przyjaźń), by w Kurii rzymskiej umieścić "ambasadora" spraw Kościoła polskiego.

W 1911 r. cesarz Franciszek Józef nominował Sapiehę na ordynariusza krakowskiego a konsystorz przyjął tę nominację. Sapieha otrzymał sakrę biskupią z rąk papieża Piusa X w Kaplicy Sykstyńskiej. W 1915 r. założony przez Sapiehę komitet ratunkowy otrzymał statut i nazwę: Książęco-Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny (KBK). W listopadzie 1922 r. biskup Sapieha został wybrany na senatora z listy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej. Po zabójstwie prezydenta Narutowicza zarządził nabożeństwa żałobne i wydał odezwę piętnującą zbrodnię.

W 1926 r. Sapieha otrzymał doktorat honoris causa Wydziału Teologicznego UJ. Po aresztowaniu we wrześniu 1930 przywódców opozycji i osadzeniu ich w twierdzy brzeskiej, arcybiskupi Sapieha i Teodorowicz, w przeciwieństwie do kardynała Kakowskiego i prymasa Hlonda, byli zwolennikami ostrego potępienia działań władz. W ostatnich latach niepodległości był skłócony z sanacją, m.in. sprzeciwiał się złożeniu zwłok J. Piłsudskiego na Wawelu (tzw. konflikt wawelski, związany z przeniesieniem trumny Józefa Piłsudskiego z krypty św. Leonarda pod Wieżę Srebrnych Dzwonów). W 1936 odznaczony został Orderem Orła Białego.

Podczas II wojny światowej, pod nieobecność przebywającego w Rzymie prymasa Augusta Hlonda, był faktycznym przywódcą Kościoła i jednym z przywódców narodu. Od pierwszych dni okupacji związany z działalnością niepodległościową. Współpracował z rządem polskim na emigracji.

W marcu 1945 r. pod jego patronatem rozpoczęto wydawanie Tygodnika Powszechnego. W 1950 był inspiratorem i współautorem listów protestacyjnych Episkopatu Polski do prezydenta Bolesława Bieruta, potępiających represje i prześladowania Kościoła w Polsce. Kapelusz kardynalski otrzymał w 1946 z rąk papieża Piusa XII. W 1949 r. nowy prymas Stefan Wyszyński, dotychczasowy biskup ordynariusz lubelski, złożył przysięgę na ręce kardynała Sapiehy.

Sapieha zmarł 23 lipca 1951.
Jego pogrzeb 28 lipca przekształcił się w ogromną manifestację. Pochowany został w katedrze wawelskiej, w krypcie pod konfesją św. Stanisława.

Biograf kardynała Jacek Czajowski tak pisze o zaproszeniu Sapiehy przez Gubernatora Franka na obchody urodzin Hitlera w kwietniu 1942: "Powiedział niemieckiemu urzędnikowi: "Nie"! Oni i tak nic nie zmienią, natomiast sfotografują mnie i napiszą w dziennikach, że polski biskup w dniu urodzin Hitlera przybył z życzeniami. Proszę mu powiedzieć, że nie przyjdę."

Inna anegdota opowiada, jak to gubernator Hans Frank nakazał kardynałowi dać klucze do Wawelu. Wówczas Sapieha miał rzec: "Tylko niech Pan nie zapomni mi ich oddać, kiedy będzie opuszczał Wawel."

W 1926 r.z inicjatywy arcybiskupa Sapiehy został utworzony przy naszym kościele Dom Ludowy, który miał pełnić funkcję ośrodka kulturalno - oświatowego. Po erygowaniu parafii został przekształcony na kaplicę i przez 10 lat pełnił funkcję kościoła parafialnego (1940 r.). Okres II wojny światowej i przemian jakie nastąpiły w naszym kraju po jej zakończeniu uniemożliwiły kontynuowanie pierwotnego funkcjonowania tego typu placówki.

Po przemianach jakie nastąpiły w 1989 r., powracając do idei fundatora podjęto decyzję wskrzeszenia działalności kulturalnej w budynku domu parafialnego. Powstały w jego murach Katolicki Dom Kultury realizuje program oparty o chrześcijańskie wartości duchowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych.

W maju 2004 r. nasz dom kultury przyjął imię ks. kard. A. S. Sapiehy, niezłomnego propagatora kultury dobra i prawości. Szeroka oferta ma na celu kształcenie i ciągłe podnoszenie kultury; co istotnie wpływa na integrację.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach i imprezach organizowanych przez KDK.

tu więcej informacji o działalności Katolickiego Domu Kultury im. ks. kard. A. S. Sapiehy...

Kalendarium życia Adama Stefana Sapiehy
tekst z Tygodnika Powszechnego, nr 29 z lipca 2001 roku14 maja 1867 Adam Stefan Sapieha przychodzi na świat na zamku w Krasiczynie jako najmłodsze dziecko księcia Adama Stanisława Sapiehy i Jadwigi z Sanguszków. Ojciec przyszłego kardynała, zwany _czerwonym księciem_, kierował we Lwowie akcją pomocy dla powstania styczniowego, za co osadzono go w więzieniu austriackim, później brał udział w życiu politycznym Galicji, zajmując pozycje antystańczykowskie.

8 lipca 1886 młody Sapieha otrzymuje świadectwo dojrzałości w IV Wyższym Gimnazjum we Lwowie. Studiuje prawo na uniwersytecie w Wiedniu i na Uniwersytecie Jagiellońskim, słucha też wykładów w Institut Catholique w Lille. Jesienią 1890 zapisuje się na wydział teologiczny uniwersytetu w Innsbrucku; zapewne wtedy podejmuje decyzję wstąpienia do stanu duchownego. Jako student teologii zostaje w 1892 r. inkardynowany do archidiecezji lwowskiej.

(...)

czytaj dalej ...

Biografia - tekst ze strony www.krasiczyn.com.pl


Adam Sapieha przyszedł na świat 14 maja 1867 r. w posiadłościach rodowych w Krasiczynie i tam spędził pierwsze lata swojego życia .Aby uczcić to wzniosłe wydarzenie rodzice, zgodnie z tradycją starolitewską, posadzili w parku krasiczyńskim kolejne drzewo- dąb, jako symbol nowego życia.

Wspominając o tym pamiętnym drzewie napisał w okolicznościowym artykule opublikowanym z okazji 100 lecia narodzin kardynała A.Sapiehy ówczesny arcybiskup Karol Wojtyła

"... Był on mężem jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód , drzewo owocodajne i niezachwiane którego widok nie tylko dla Polaków ale dla całego chrześcijaństwa było podstawą nadziei i radości...."

(...)

czytaj dalej ...

Książę Niezłomny - tekst Piotra Boronia, senatora RP (PiS)


Sapiehowie herbu "Lis" zapisali się w historii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Królestwa Polskiego jako jeden z najwspanialszych rodów, z którego wyszło wielu senatorów i hetmanów, a który słynął ze swej potegi. Skoligacony z najświetniejszymi rodami, był szczególnie bliski Czartoryskim, Zamoyskim i Sanguszkom.

Otaczały Sapiehów legendy. Któż jak nie oni odważyli się porwać z Rzymu wizerunek Matki Boskiej, by stworzyć sanktuarium kodeńskie, do którego nawet papież, początkowo wzburzony występkiem, w końcu się przekonał... Któż jak nie oni zabłysnęli postawą wierności Koronie w dobie Potopu, gdy Janusz Radziwiłł przeszedł na stronę szwedzką...

(...)

czytaj dalej ...

Bój o Wawel - tekst Adama Suwarta (Przewodnik Katolicki nr 34/2007)


Zbiorowa histeria, jaka ogarnęła przedwojenną Polskę niemal dokładnie 70 lat temu, była czymś niespotykanym. Bo choć podczas tak zwanego konfliktu wawelskiego, latem 1937 r., ujawniły się po raz kolejny polskie czy sarmackie wady narodowe, to bodaj po raz pierwszy w XX stuleciu domagano się publicznie postawienia przed sąd i wygnania z kraju polskiego biskupa – księcia Adama Stefana Sapiehy.

(...)

czytaj dalej ...

do górydo góry