LIST WSPÓLNOTY

IV. NIEDZIELA ADWENTU - (B), 21. XII. 2014 r.


Kalendarz liturgiczny na nadchodzący tydzień

  • środa - Wigilia Bożego Narodzenia
  • czwartek - uroczystość Narodzenia Pańskiego
  • piątek - święto św. Szczepana
  • sobota - święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty


LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ

Dla niektórych ludzi Bóg, to tylko ten "wszechmogący", "Król chwały", "pełen mocy Syn Boży" - i nic więcej. To prawda, że Pismo święte mówi na wielu miejscach o wszechmocy Bożej, o Jego wielkości i chwale. Ale obok tych określeń mamy inne wypowiedzi. W początkowych stadiach objawienia wszechmoc i potęga odróżniała Boga od słabych i śmiertelnych ludzi. Potem jednak stało się coś niezwykłego, Bóg objawił swą moc i wielkość w słabości: w ubogim narodzeniu Jezusa, w Jego życiu i śmierci. Jeżeli chcemy pojąć tajemnicę Boga, musimy gruntownie zmienić nasze wyobrażenia o potędze i wielkości; musimy zmienić nasz sposób myślenia; przestać cenić wszelkie stosowanie gwałtu, aby w bezsilności odkryć moc i potęgę Boga; zobaczyć ją na przykład w małych czynach miłości, jakich Bóg dokonywał i dokonuje przez Chrystusa.

I czytanie - Czytanie z Drugiej Księgi Samuela (2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16)

Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? A teraz przemówisz do sługi mojego, Dawida: To mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki.

Bóg najpierw wyprowadza swój lud z Egiptu, zawiera z nim przymierze u stóp góry Synaj (Wj 20,2; 24,3-8), a potem w Ziemi Obiecanej daje mu władzę w osobie króla Dawida. Jest on wybrańcem Bożym, Jego umiłowanym sługą, który w inny sposób w innych warunkach kontynuuje misję Mojżesza. Dawid postanawia zbudować świątynię dla arki przymierza, będącej znakiem obecności Boga oraz źródłem błogosławieństwa i bezpieczeństwa dla ludu. Bogu nie potrzeba jednak świątyni z kamienia, jest On bowiem obecny wszędzie i dla wszystkich ludzi. To nie Dawid Bogu, ale Bóg Dawidowi "zbuduje dom", tzn. zapewni jego dynastii trwałość aż do wypełnienia się czasu, kiedy z Maryi Dziewicy narodzi się prawdziwy dziedzic tronu Dawidowego.

(Ps 89, 2-5.27.29)

Refren psalmu: Na wieki będę sławił łaski Pana

Na wieki będę sławił łaski Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: "Na wieki ugruntowana jest łaska",
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

"Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia".

On będzie wołał do Mnie: "Ty jesteś moim Ojcem,
moim Bogiem, opoką mego zbawienia".
Na wieki zachowam dla niego łaskę
i trwałe będzie moje z nim przymierze.

II czytanie - Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 16,25-27)

Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

Kończąc List do Rzymian, św. Paweł kieruje do Boga słowa uwielbienia. Z Niego czerpie Ewangelia swą moc przekonywania i zbawiania. To On powołał do istnienia Kościół w Rzymie, On pomaga wierzącym zrozumieć Ewangelię i daje im siłę życia według niej. W Starym Testamencie tajemnica zbawienia była zaledwie naszkicowana. Dopiero w Ewangelii została w pełni objawiona: Bóg posyłając swego Syna na świat, wkroczył w jego historię, odtąd wszystkie narody ziemi zostały powołane do wiary. Oczywiście tym samym Bóg nie usunął ze świata problemów, które nękają ludzkość. Nie zademonstrował żadnej zewnętrznej siły - ale przez głupstwo krzyża uczynił nas zdolnymi do zrozumienia naszego ludzkiego losu, opanowywania go i znoszenia.

Ewangelia - Słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 1,26-38)

Maryja pocznie i porodzi Syna

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, "błogosławiona jesteś między niewiastami". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.


Bóg spełnił obietnicę daną Dawidowi, chociaż ludzie przez swą niewierność nie zasłużyli na to. W całej pełni obietnica ta urzeczywistnia się w Jezusie, Synu Dawida. W tym celu Bóg nie musiał posługiwać się żadnymi środkami dyplomatycznymi czy politycznymi na wzór władzy ziemskiej. Potrzebne Mu było tylko przyzwolenie Dziewicy, którą wybrał na Matkę Zbawiciela. A Maryja wyraziła swą zgodę również w imieniu całej ludzkości. Jej wiara umożliwiła, że odwieczne Słowo Boże ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Oto bogactwo chwały Boga wśród ludzi, jest nią Chrystus pośród nas - nadzieja chwały.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen


Ogłoszenia parafialne na bieżący tydzień

kliknij tutaj...


HYMN

1 Pragniemy Ciebie, jak ziemia spalona
Przez żar słoneczny spragniona jest deszczu,
By ją nasycił i plonem obdarzył
Nowego życia.

2 Szukamy Ciebie, jak łania dążąca
Do chłodnej wody przejrzystych strumieni,
By się napoić i siły odzyskać
Na dalszą drogę.

3 Czekamy, Panie, na Twe narodzenie,
Jak nocne straże na świt oczekują;
Łakniemy Ciebie, jak człowiek zgłodniały
Pożąda chleba.

4 Baranku Boży, posłany przez Ojca,
Byś swoją śmiercią odkupił grzeszników,
Nie zwlekaj dłużej, lecz przyjdź i zamieszkaj
W człowieczych sercach.

5 Nadziejo świata i Nowe Przymierze,
Emmanuelu odwiecznej miłości,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem płomiennym
Rozbrzmiewa chwała. Amen.


do górydo góry