KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO


ciąg dalszy...

Rozdział drugi - WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO

Jezus Chrystus począł się z Ducha Świetego, narodził się z Maryi Panny

 • 101. W jakim sensie całe życie Chrystusa jest misterium?
  Całe życie Chrystusa było Objawieniem: to, co było widzialne w ziemskim życiu Jezusa, prowadziło do niewidzialnego misterium Jego synostwa Bożego: "Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca" (J 14,9). Ponadto, jeśli nawet zbawienie przyszło do nas przez Krzyż i Zmartwychwstanie, całe życie Chrystusa było misterium Odkupienia, ponieważ wszystko, co Jezus uczynił, powiedział i wycierpiał, miało na celu przywrócenie człowieka upadłego do jego pierwotnego powołania dziecka Bożego.
 • 102. Jakie były przygotowania do misteriów Jezusa?
  Bóg przygotowywał przyjście Syna Bożego w ciągu wieków. Kościół aktualizuje to oczekiwanie celebrując liturgię Adwentu. Oprócz mrocznego oczekiwania w sercach pogan, Bóg przygotowywał przyjście swojego Syna przez Stare Przymierze, aż do Jana Chrzciciela, ostatniego i największego z proroków.
 • 103. Czego naucza Ewangelia o misteriach narodzenia i dziecięctwa Jezusa?
  Na Boże Narodzenie chwała nieba objawia się w słabości dziecka; obrzezanie Jezusa jest znakiem włączenia Go do ludu izraelskiego i figurą naszego chrztu; Objawienie (Epifania) jest ukazaniem się Jezusa jako Mesjasza Izraela wszystkim narodom; w Ofiarowaniu w świątyni wraz z Symeonem i Anną cały oczekujący Izrael wychodzi na spotkanie swego Zbawcy; ucieczka do Egiptu i rzeź niewiniątek zwiastują, że całe życie Chrystusa będzie naznaczone prześladowaniem; Jego powrót z Egiptu przypomina wydarzenia Wyjścia i przedstawia Jezusa jako ostatecznego wyzwoliciela.
 • 104. Jaką naukę przekazuje nam ukryte życie Jezusa w Nazarecie?
  Podczas życia ukrytego w Nazarecie Jezus dzielił sytuację większości ludzi. Pozwala ono każdemu człowiekowi jednoczyć się z Chrystusem poprzez najbardziej zwyczajne drogi życia, wypełnione modlitwą, prostotą, pracą, życia rodzinnego. Poddanie się swojej Matce, Maryi, i Józefowi, domniemanemu ojcu, jest obrazem Jego synowskiego posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu. Maryja i Józef przyjmują w wierze tajemnicę Jezusa, nie zawsze ją pojmując.
 • 105. Dlaczego Jezus przyjmuje od Jana "chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów" (Łk 3,3)?
  Aby dać początek swemu życiu publicznemu i uprzedzić. chrzest" swojej krwawej śmierci: On, który jest "Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata" (J 1,29), sam będąc bez grzechu, pozwala zaliczyć się do grzeszników. Ojciec ogłasza: "Ten jest mój Syn umiłowany" (Mt 3,17) i Duch przychodzi "spocząć" na Nim. Chrzest Jezusa jest figurą naszego chrztu.
 • 106. Co objawia kuszenie Jezusa na pustyni?
  Sceny kuszenia Jezusa na pustyni odtwarzają w sobie kuszenie Adama w raju oraz Izraela na pustyni. Szatan wystawia na próbę posłuszeństwo Jezusa wobec misji powierzonej Mu przez Ojca. Chrystus, nowy Adam, pozostaje wierny, a Jego zwycięstwo uprzedza zwycięstwo męki, w której okazał najwyższe posłuszeństwo swojej synowskiej miłości do Ojca.
 • 107. Kto jest zaproszony do uczestnictwa w Królestwie Bożym, głoszonym i urzeczywistnionym przez Jezusa?
  Jezus zaprasza wszystkich ludzi do uczestnictwa w Królestwie Bożym. Nawet największy grzesznik jest wezwany, aby się nawrócił i przyjął bezgraniczne miłosierdzie Ojca. Królestwo należy już tu na ziemi do tych, którzy je przyjmują pokornym sercem. To im objawione są Jego misteria.
 • 108. Dlaczego Jezus objawia Królestwo przez znaki i cuda?
  Słowom Jezusa towarzyszą liczne znaki i cuda, które ukazują, że Królestwo jest obecne w Nim, w Mesjaszu. Wyzwalając niektórych ludzi od ziemskich dolegliwości, nie przyszedł On po to, aby usunąć wszelkie cierpienia na ziemi, ale by wyzwolić ludzi od największej niewoli grzechu. Wyrzucanie złych duchów uprzedza zwycięstwo Jezusa na krzyżu nad "władcą tego świata" (J 12,31).
 • 109. Jaką władzę w Królestwie przekaże Jezus swoim Apostołom?
  Jezus wybiera Dwunastu, przyszłych świadków swe go zmartwychwstania, aby byli razem z Nim i uczestniczyli w Jego posłaniu. Dał im udział w swojej władzy, aby nauczali, odpuszczali grzechy, budowali Kościół i rządzili nim. W tym kolegium Piotr otrzymuje "klucze Królestwa" (Mt 16,19) i zajmuje pierwsze miejsce, z misją strzeżenia wiary i utwierdzania w niej braci.
 • 110. Jakie znaczenie ma Przemienienie Jezusa?
  W Przemienieniu ukazała się przede wszystkim Trójca Święta: "Ojciec w głosie, Syn jako człowiek, Duch w świetlistym obłoku" (św. Tomasz z Akwinu). Rozprawiając z Mojżeszem i Eliaszem o swoim "odejściu" (Łk 9,31), Jezus wskazuje, że aby "wejść do swej chwały" (Łk 24,26), musi przejść przez krzyż w Jerozolimie, zapowiada swoje zmartwychwstanie i daje nam przedsmak Jego chwalebnego przyjścia, kiedy to "przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała" (Flp 3,21).
 • 111. Jak odbył się mesjański wjazd Jezusa do Jerozolimy?
  W oznaczonym czasie Jezus postanowił udać się do Jerozolimy, aby tam cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać. Jako Król-Mesjasz, zwiastujący nadejście Królestwa, wjeżdża do miasta na osiołku. Witają go dzieci, których wołanie podejmuje Kościół w Eucharystii na Sanctus "błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie" (Mt 21,9). Uroczystą celebracją tego wydarzenia w Niedzielę Palmową liturgia Kościoła rozpoczyna Wielki Tydzień.
czytaj dalej...

poprzednia strona  |   1   |   2   |   3   |  4  |   5   |   6   |   7   |   8   |   następna strona

do góry