KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO


ciąg dalszy...

Rozdział drugi - WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO

 • 79. Czym jest Dobra Nowina głoszona człowiekowi?
  Jest ona zwiastowaniem Jezusa Chrystusa, "Syna Boga żywego" (Mt 16,16), umarłego i zmartwychwstałego. W czasach króla Heroda i cezara Augusta Bóg wypełnił obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwu, posyłając "Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo" (Ga 4,4-5).
 • 3. Jak można poznać Boga za pomocą samego światła rozumu?
  Od początku pierwsi uczniowie zapałali pragnieniem głoszenia Jezusa Chrystusa, aby doprowadzić ludzi do wiary w Niego. Także dzisiaj, z tego przenikniętego miłością poznania Chrystusa, rodzi się pragnienie ewangelizacji i katechizacji, to jest nauczania o Chrystusie, odkrywania w Osobie Chrystusa całego odwiecznego zamysłu Bożego, doprowadzenia ludzkości do komunii z Jezusem
  "I W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA JEGO JEDYNEGO, PANA NASZEGO"
 • 81. Co oznacza imię "Jezus"?
  Imię "Jezus", nadane przez anioła w chwili Zwiastowania, oznacza "Bóg zbawia". Wyraża ono zarówno Jego tożsamość, jak i posłanie: "On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1,21). Św. Piotr stwierdza, że "nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12).
 • 82. Dlaczego Jezus został nazwany "Chrystusem"?
  "Chrystus" po grecku, "Mesjasz" po hebrajsku, oznacza "namaszczony". Jezus jest Chrystusem, ponieważ został poświęcony przez Boga i namaszczony Duchem Świętym dla urzeczywistnienia odkupieńczej misji. Jest Mesjaszem oczekiwanym przez Izraela, posłanym na świat przez Ojca. Jezus przyjął tytuł Mesjasza, odsłaniając prawdziwą jego treść: "który z nieba zstąpił" (J 3,13), ukrzyżowany, potem zmartwychwstały, jest On cierpiącym Sługą, aby "dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20,28). Od słowa Chrystus pochodzi nazwa chrześcijanie.
 • 83. W jakim sensie Jezus jest "Jednorodzonym Synem Bożym"?
  Jest nim w sensie jedynym i doskonałym. W chwili Chrztu i Przemienienia głos Ojca określa Go jako swego "Syna umiłowanego". Sam Jezus przedstawiając siebie jako Syna, który zna Ojca (por. Mt 11,27), potwierdza swoją jedyną i wieczną relację do Boga, swego Ojca. On jest jedynym Synem Ojca (1 J 2,23), drugą Osobą Trójcy Świętej. Stanowiło to centrum przepowiadania apostolskiego: Apostołowie mogli oglądać "Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca" (J 1,14).
 • 84. Co oznacza tytuł "Pana"?
  Imię "Pan" oznacza w Biblii Boskie panowanie. Jezus przypisuje sobie ten tytuł i objawia swoją Boską najwyższą władzę przez znaki swego panowania nad naturą, nad chorobami, nad demonami, nad grzechem i śmiercią, przede wszystkim w Zmartwychwstaniu. Pierwsze wyznania wiary Kościoła stwierdzają, że moc, cześć i chwała należne Bogu Ojcu przysługują także Jezusowi: Bóg "darował Mu imię ponad wszelkie imię" (PIp 2,9). Jest On Panem świata i historii; wyłącznie Jemu człowiek może w sposób absolutny poddać swą osobistą wolność.

Jezus Chrystus począł się z Ducha Świetego, narodził się z Maryi Panny

 • 85. Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem?
  Syn Boży przyjął ciało z Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Świętego dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, to znaczy: aby nas grzeszników pojednać z Bogiem; abyśmy poznali Jego nieskończoną miłość; by być dla nas wzorem świętości; by uczynić nas "uczestnikami Boskiej natury" (2 P 1,4).
 • 86. Co oznacza słowo "Wcielenie"?
  Kościół nazywa "Wcieleniem" przedziwną tajemnicę zjednoczenia natury Boskiej i natury ludzkiej w jednej Boskiej Osobie Słowa. Aby urzeczywistnić nasze zbawienie, Syn Boży stał się "ciałem" (J 1,14), prawdziwym człowiekiem. Wiara w prawdziwe Wcielenie Syna Bożego jest znakiem wyróżniającym wiarę chrześcijańską.
 • 87. Co oznacza, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem?
  Jezus jest niepodzielnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem w jedności swojej Osoby Boskiej. Jest On Synem Bożym, który "zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu" stał się prawdziwie człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem.
 • 88. Czego naucza w tej sprawie sobór powszechny w Chalcedonie (rok 451)?
  Sobór Chalcedoński naucza, "że jest jeden i ten sam Syn, nasz Pan Jezus Chrystus, doskonały w Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z duszy rozumnej i z ciała, współistotny Ojcu co do Bóstwa, współistotny nam co do człowieczeństwa, "we wszystkim... z wyjątkiem grzechu" (Hbr 4,15). Przed wiekami zrodzony z Ojca jako Bóg, w ostatnich czasach narodził się dla nas i dla naszego zbawienia jako człowiek z Maryi Dziewicy, Bożej Rodzicielki".
 • 89. W jaki sposób Kościół wyznaje tajemnicę Wcielenia?
  Wyznaje ją twierdząc, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, ma dwie natury, Boską i ludzką, nie pomieszane, ale zjednoczone w jednej Osobie Syna Bożego. Wszystko w człowieczeństwie Jezusa - cuda, cierpienia, śmierć - powinno więc być przypisywane Jego Osobie Boskiej, która działa przez przyjętą ludzką naturę.
 • 90. Czy Syn Boży, stawszy się człowiekiem, ma duszę ludzką wyposażoną w ludzkie poznanie?
  Syn Boży przyjął duszę ludzką wyposażoną w prawdziwe ludzkie poznanie. Swoją ludzką inteligencją Jezus poznawał wiele rzeczy w sposób doświadczalny. Lecz także jako człowiek Syn Boży posiadał wewnętrzne i bezpośrednie poznanie Boga, swego Ojca. Posiadał zdolność przenikania myśli ukrytych w ludzkich sercach, jak i pełną znajomość wiecznych zamysłów, które przyszedł objawić.
 • 91. W jaki sposób współdziałały z sobą dwie wole Słowa Wcielonego?
  Chrystus posiada dwie wole: wolę Boską i wolę ludzką. W czasie swojego ziemskiego życia Syn Boży chciał po ludzku tego wszystkiego, co w sposób Boski razem z Ojcem i Duchem Świętym zdecydował dla naszego zbawienia. Ludzka wola Chrystusa idzie za wolą Bożą, nie sprzeciwiając się jej ani nie opierając, ale jej się podporządkowując.
 • 92. Czy Chrystus miał prawdziwe ludzkie ciało?
  Chrystus przyjął prawdziwe ludzkie ciało, dzięki czemu Bóg niewidzialny stał się widzialny. Z tej racji Chrystus może być ukazywany i otaczany kultem na świętych obrazach.
 • 93. Co przedstawia Serce Jezusa?
  Jezus poznał i umiłował nas wszystkich ludzkim sercem. Z tego powodu Jego Serce przebite za nasze grzechy i dla naszego zbawienia jest uważane za wyjątkowy symbol tej miłości, którą miłuje Ojca i wszystkich ludzi.
 • 94. Co oznacza wyrażenie: "począł się z Ducha Świętego"?
  Oznacza, że Dziewica Maryja poczęła wiecznego Syna. Ojca w swym łonie za sprawą Ducha Świętego i bez udziału człowieka: "Duch Święty zstąpi na Ciebie" (Łk 1,35) - powiedział anioł w Zwiastowaniu.
 • 95. "...narodził się z Maryi Dziewicy": dlaczego Maryja jest prawdziwie Matką Bożą?
  Maryja jest prawdziwie Matką Bożą, ponieważ jest Matką Jezusa. Istotnie, Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się Jej Synem, jest wiecznym Synem Boga Ojca. Jest samym Bogiem.
 • 96. Co oznacza "Niepokalane Poczęcie"?
  Bóg odwiecznie wybrał na Matkę swego Syna Maryję: aby. mogła wypełnić tę misję, została odkupiona od swego poczęcia. To oznacza, że przez łaskę i na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Maryja została zachowana. od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego od pierwszej chwili swego poczęcia.
 • 97. Jak współpracowała Maryja w zbawczym zamyśle Boga?
  Dzięki łasce Bożej Maryja przez całe życie pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego. Jest "pełną łaski" (Łk 1,28), "Cała Święta". Na zapowiedź anioła, że porodzi "Syna Najwyższego" (Łk 1,32), Maryja odpowiedziała dobrowolnie "posłuszeństwem wiary" (Rz 1,5). Przyjmując całym sercem Bożą wolę zbawienia, oddała się całkowicie osobie i dziełu swego Syna.
 • 98. Co oznacza dziewicze poczęcie Jezusa?
  Oznacza, że Jezus został poczęty w łonie Maryi jedynie przez moc Ducha Świętego, bez udziału człowieka. Jest naturalnym Synem Ojca przez Bóstwo i naturalnym Synem Maryi przez człowieczeństwo, właściwym Synem Bożym w obydwu naturach i w jednej Boskiej Osobie.
 • 99. W jakim sensie Maryja jest "zawsze Dziewicą"?
  Maryja "pozostała Dziewicą, poczynając swego Syna, Dziewicą, rodząc Syna, Dziewicą jako brzemienna, Dziewicą jako karmiąca własną piersią, zawsze Dziewicą" (św. Augustyn). Gdy Ewangelie mówią o "braciach i siostrach Jezusa", chodzi o bliskich krewnych Jezusa, według wyrażenia stosowanego w Piśmie Świętym.
 • 100. W jaki sposób macierzyństwo duchowe Maryi jest powszechne?
  Maryja zrodziła Syna, Jezusa, ale w Nim Jej macierzyństwo duchowe rozciąga się na wszystkich ludzi, których Jezus przyszedł zbawić. Przez swoje posłuszeństwo stała się nową Ewą, Matką żyjących, która w macierzyńskiej miłości współdziała w ich zrodzeniu i wychowaniu w porządku łaski. Dziewica i Matka, Maryja jest figurą i najdoskonalszą realizacją Kościoła.
czytaj dalej...

poprzednia strona  |   1   |   2   |  3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   następna strona

do góry