KANCELARIA

Godziny przyjęć:

wtorki, czwartki i piątki:
  900-1030
oraz w poniedziałki i środy:
1600-1730

tel: (12) 411 12 62
fax: (12) 412 06 66
mail: kancelaria@grzegorzki.vbiz.pl

SAKRAMENTY:

Chrzest

Udzielany jest w każdą II niedzielę miesiąca o godz. 1230.
Chrzest dziecka zgłaszają Rodzice w kancelarii na 2 tygodnie przed planowanym terminem.
Przedkładają:
- metrykę ślubu (jeśli odbył się poza naszą parafią);
- wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC.
Chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania.
Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności.
Katechezy przed chrztem świętym dla rodziców i chrzestnych odbywają się w piątek przed niedzielą chrztów w kancelarii o 1900.

Sakrament pokuty

codziennie w czasie nabożeństw i w I piątki miesiąca od 1630

Do chorych księża chodzą z komunią świętą w sobotę po I piątku miesiąca w godz. 900 - 1200, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Komunia święta

Do chorych księża chodzą z komunią świętą w sobotę po I piątku miesiąca w godz. 900 - 1200, po wcześniejszym zgłoszeniu.
Do zapisanych chorych w niedzielę i święta chodzą parafialni nadzwyczajni szafarze Komunii św.

W naszej archidiecezji przygotowanie do Pierwszej Komunii św, obejmuje dzieci klas drugich szkoły podstawowej. Podstawą przygotowania jest program katechezy szkolnej i formacja religijna we własnej parafii.

I Komunia św. będzie w niedzielę 21 maja.

Spowiedź św. dla dzieci i ich rodzin będzie w sobotę, 17 maja, przed południem;

dzieci uczęszczają na Mszę św. niedzielną we własnym kościele parafialnym ( w naszym kościele o godz. 1100);

zalecany udział w Różańcu św., roratach i Drodze Krzyżowej;

w parafii obowiązuje jednolity strój do I Komunii św. (alba)

dzieci zapisane do I Komunii św. rozpoczynają przygotowanie w pierwszym tygodniu października:
I grupa - wtorek, godz. 1600
II grupa - czwartek, godz. 1600

Bierzmowanie

Według rozporządzenia władz kościelnych, w naszej archidiecezji przygotowanie do bierzmowania obejmuje 3-letni cykl formacyjny młodzieży gimnazjalnej we własnej parafii.

Do bierzmowania może przygotowywać się młodzież o nienagannej opinii, uczęszczająca na szkolną religię z pozytywnymi wynikami, żyjąca katolicką wiarą.

Przygotowanie rozpoczyna się w październiku.
Do zapisu należy przedłożyć:
- indeks nauki religii,
- metrykę chrztu ( jeśli chrzest był poza naszą parafią).

Małżeństwo

Narzeczeni co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności.
Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa.

Do jego spisania potrzebne są:

1. Metryki chrztu "do sakramentu małżeństwa" (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią). Metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania. Na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania).
2. Dowody osobiste.
3. "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" - wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze). Termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 3 miesiące od dnia wystawienia) musi obejmować datę ślubu.
4. Indeksy katechizacji (ew. świadectwa szkolne) z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.

W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni:

1. Uczestniczą w czterech konferencjach dla narzeczonych lub w sobotnio-niedzielnych dniach skupienia.
2. Odbywają trzy rozmowy w poradni rodzinnej. Informacja o poradni w naszej i w innych parafiach, a także o konferencjach i dniach skupienia podana jest w gablocie w przedsionku kościoła oraz na stronie: www.wdr.diecezja.krakow.pl .
3. Na początku ostatniego tygodnia przed ślubem zgłaszają się do kancelarii na rozmowę z duszpasterzem.

Więcej szczegółowych informacji i porad -
czytaj tu...


Namaszczenie chorych

W każdą I sobotę miesiąca kapłani naszej parafii udają się do chorych, dzięki czemu każdy cierpiący ma możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, oraz przyjąć pierwszo-piątkową Komunię Świętą. Wtedy również, jeśli istnieje konieczność, udzielany jest sakrament namaszczenia chorych.

Adresy chorych proszę zgłaszać w zakrystii.

W przypadkach nagłych proszę wzywać kapłana w dowolnym czasie, na pewno przybędzie udzielając cierpiącym i umierającym stosownych sakramentów.


Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości.
Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia.

Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją.

Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość.

Sobór Watykański II na nowo ukazał pierwotny i szeroki sens sakramentu namaszczenia chorych, które nie powinno być pojmowane jako sakrament umierających. Tę funkcję ma pełnić wiatyk, komunia święta udzielana uroczyście "na drogę" ku wieczności.
Warto pamiętać, że sakrament namaszczenia można przyjmować wiele razy w życiu, a nawet kilkakrotnie w tej samej chorobie — gdy ponownie staje się ona problemem na skutek nowych komplikacji.
Prosząc o udzielenie namaszczenia chory prosi o wsparcie go szczególną modlitwą Kościoła i znakiem łaski.
Łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża, ponadto "jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5,15).SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:

Intencje Mszy świętych

Intencje Mszy świętych można zamawiać w zakrystii (bezpośrednio po Mszach św.) lub w kancelarii parafialnej (polecane zwłaszcza wtedy, gdy pragnie się zamówić kilka intencji). Wykaz intencji na bieżący tydzień jest umieszczony w gablocie w przedsionku kościoła (po prawej stronie) oraz tutaj.


Pogrzeb

Pogrzeby zmarłych parafian należy zgłaszać w kancelarii niezwłocznie po ustaleniu miejsca i terminu pochówku.
Zgłoszenia dokonuje najbliższa rodzina zmarłego (zmarłej).
Przy zgłoszeniu należy przedstawić odpis aktu zgonu z USC.
Jeżeli zmarły umarł w szpitalu, powinno się także przedstawić potwierdzenie przystąpienia przez niego do sakramentów (spowiedź, namaszczenie chorych, Komunia święta) - od ks. kapelana szpitala.

Poradnia rodzinna:

Biblioteka:

Biblioteka Parafialna jest czynna:

we wtorki i czwartki:
  1600-1730

do góry