31.01.2006 - W sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej homofobii Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski

Unia Europejska poszukuje w ostatnim czasie nowych dróg prowadzących do określenia swojej obecności na arenie międzynarodowej oraz w życiu państw członkowskich. Przykładem może być próba zdefiniowania stanowiska Unii Europejskiej wobec konfliktów na Bliskim Wschodzie a także zagrożeń związanych z nuklearnymi ambicjami niektórych państw. W sferze polityki wewnętrznej Unii zauważyć należy osiągnięcie kompromisu w kwestii unijnego budżetu.

Ubolewamy, że w Parlamencie Europejskim pojawiły się tendencje z gruntu negatywne. Świadczą one o nie respektowaniu podstawowego kryterium poprawnego funkcjonowania Unii Europejskiej, jakim jest zasada pomocniczości. Wyraża się to w przyjęciu rezolucji, która chociaż nie jest zobowiązująca dla poszczególnych krajów członkowskich, może stanowić presję moralną wywieraną na państwa unijne i świadczy o sprzeniewierzeniu się fundamentalnym wartościom naszej cywilizacji.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego przyjęta w Strasburgu, w dniu 18 stycznia 2006 r. potępiająca homofobię, słusznie odrzuca postawy dyskryminacji, pogardy i przemocy wobec osób o skłonnościach homoseksualnych. Równocześnie jednak, poprzez wezwanie skierowane do rządów państw członkowskich, by zrewidowały prawodawstwo dotyczące partnerów tej samej płci, narusza normy życia społecznego w Europie. Rezolucja ta, wykorzystując temat dyskryminacji osób o skłonnościach homoseksualnych, pośrednio lansuje ideę równego traktowania związku mężczyzny i kobiety ze związkami homoseksualnymi, a tym samym wypacza prawdę zakorzenioną w naturze człowieka, który został stworzony jako mężczyzna i kobieta. W konsekwencji, przyjęta rezolucja stanowi poważne zagrożenie dla życia małżeńskiego i rodzinnego oraz całego ładu życia społecznego w Europie.

Solidaryzujemy się z innymi Episkopatami Europejskimi i środowiskami chrześcijańskimi oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli, podzielającymi z nami prawdę antropologiczną. W ten sposób wyrażamy swój sprzeciw wobec zamachu nie tylko na podstawy należytego funkcjonowania Unii Europejskiej, ale i na samo życie ludzkie.

Apelujemy do Parlamentu Europejskiego o zaniechanie działań noszących znamiona dyktatury relatywizmu, zagrażającej wolności sumienia obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2006 r.© Copyright 2005 by Ritt&Leo ® - kontakt: webmaster@grzegorzki.vbiz.pl